کابل اعلام حریق کابل پروفی باس کابل نسوز کابل فیلد باس کابل پروفی نت

کابل پروفی نت

پروفی نتPROFINET  کابل پروفی نت شبکه پروفی نت شبکه ای است که دارای مزایای هر دو شبکه پروفی باس و اترنت باشد. مهم ترین مزیت شبکه پروفی باس قابلیت اطمینان و real time بودن آن است ولی سرعت آن نسبت به اترنت کم است. امادر پروفیباس تا همه ایستگاه ها ادامه مطلب…